ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
01 ต.ค. 2562
162 ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
25 ก.ย. 2562
163 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
10 ก.ย. 2562
164 ประกาศฯรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ(กรณีเกษียณราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
303
15 ส.ค. 2562
165 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
11 ส.ค. 2562
166 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
09 ส.ค. 2562
167 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศแก้ไขชื่องานในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
297
02 ส.ค. 2562
168 รายงานผลโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
29 ก.ค. 2562
169 รายงานผลโครงการพัฒนาวัดพัฒนาจิตใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
29 ก.ค. 2562
170 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
25 ก.ค. 2562
171 รายงานผลการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คณะผู้บริหารเทสบาล สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
15 ก.ค. 2562
172 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
14 ก.ค. 2562
173 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
339
04 ก.ค. 2562
174 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕63) ดาวน์โหลดเอกสาร
318
03 ก.ค. 2562
175 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
03 ก.ค. 2562
176 กำหนดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
24 มิ.ย. 2562
177 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
10 มิ.ย. 2562
178 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
310
07 มิ.ย. 2562
179 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
24 พ.ค. 2562
180 การจัดเวทีประชาคมเพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
294
22 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31