ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
13 ก.พ. 2563
142 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
10 ก.พ. 2563
143 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
29 ม.ค. 2563
144 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
29 ม.ค. 2563
145 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
27 ม.ค. 2563
146 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
13 ม.ค. 2563
147 ประชาสัมพันธ์การประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
27 ธ.ค. 2562
148 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
10 ธ.ค. 2562
149 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
09 ธ.ค. 2562
150 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
28 พ.ย. 2562
151 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
10 พ.ย. 2562
152 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
28 ต.ค. 2562
153 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
24 ต.ค. 2562
154 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
24 ต.ค. 2562
155 รับสมัครประกวดนางนพมาศ และ กระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
16 ต.ค. 2562
156 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
10 ต.ค. 2562
157 ประกาศรับโอนพนักงานฯปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
320
01 ต.ค. 2562
158 เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
01 ต.ค. 2562
159 เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
01 ต.ค. 2562
160 เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31