ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
318
13 ส.ค. 2563
122 ประกาศรรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(หลักเกณฑ์และใบสมัคร) ดาวน์โหลดเอกสาร
392
13 ส.ค. 2563
123 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
10 ส.ค. 2563
124 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
10 ก.ค. 2563
125 รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
30 มิ.ย. 2563
126 แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan:BCP ดาวน์โหลดเอกสาร
278
30 มิ.ย. 2563
127 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
12 มิ.ย. 2563
128 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
10 มิ.ย. 2563
129 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
29 พ.ค. 2563
130 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
28 พ.ค. 2563
131 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
20 พ.ค. 2563
132 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
13 พ.ค. 2563
133 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
24 เม.ย. 2563
134 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
16 เม.ย. 2563
135 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
14 เม.ย. 2563
136 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
08 เม.ย. 2563
137 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
02 เม.ย. 2563
138 ผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ฯประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
02 เม.ย. 2563
139 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
13 มี.ค. 2563
140 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
19 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31