ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันฯ(กสถ.) เรื่องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
27 เม.ย. 2564
82 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับต ดาวน์โหลดเอกสาร
279
27 เม.ย. 2564
83 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 เม.ย. 2564
84 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
05 เม.ย. 2564
85 ประชาสัมพันธ์ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 เม.ย. 2564
86 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
25 มี.ค. 2564
87 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
05 มี.ค. 2564
88 เเจ้งเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
03 มี.ค. 2564
89 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
03 มี.ค. 2564
90 แผนชุมชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
20 ก.พ. 2564
91 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
10 ก.พ. 2564
92 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวการหาเสียงเลือกตั้งฯ สมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
295
05 ก.พ. 2564
93 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวการหาเสียงเลือกตั้งฯ นายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
05 ก.พ. 2564
94 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
05 ก.พ. 2564
95 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
04 ก.พ. 2564
96 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาฃิกสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
04 ก.พ. 2564
97 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
04 ก.พ. 2564
98 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
28 ม.ค. 2564
99 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
26 ม.ค. 2564
100 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมประชาคมจัดแผนชุมชน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
22 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31