ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 มิ.ย. 2564
62 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
16 มิ.ย. 2564
63 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 มิ.ย. 2564
64 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
276
01 มิ.ย. 2564
65 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
22 พ.ค. 2564
66 ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
21 พ.ค. 2564
67 ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2564 ต่อ2 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
21 พ.ค. 2564
68 ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
21 พ.ค. 2564
69 ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2564 ต่อ2 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
21 พ.ค. 2564
70 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
21 พ.ค. 2564
71 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2564 ต่อ2 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
21 พ.ค. 2564
72 คำแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
17 พ.ค. 2564
73 คำสังฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ ,การมอบอำนาจ และการรักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
272
12 พ.ค. 2564
74 ประกาศฯมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
261
12 พ.ค. 2564
75 คำสังฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
12 พ.ค. 2564
76 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 พ.ค. 2564
77 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
11 พ.ค. 2564
78 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 พ.ค. 2564
79 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
09 พ.ค. 2564
80 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ลต(นศ) 0002/ว 116 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
283
03 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31