ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2564
42 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2564
43 ประชาสัมพันธ์ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2564
44 รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2564
45 ประชาสัมพันธ์ สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
20 ก.ย. 2564
46 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรกรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
08 ก.ย. 2564
47 รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ก.ย. 2564
48 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ก.ย. 2564
49 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ส.ค. 2564
50 เอกสารประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
177
18 ส.ค. 2564
51 รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 ส.ค. 2564
52 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ส.ค. 2564
53 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 ส.ค. 2564
54 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ส.ค. 2564
55 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
26 ก.ค. 2564
56 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
16 ก.ค. 2564
57 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ก.ค. 2564
58 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
09 ก.ค. 2564
59 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 ก.ค. 2564
60 ประชาสัมพันธ์ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31