ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2552
575
27 มี.ค. 2552
542 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
26 มี.ค. 2552
543 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
686
18 มี.ค. 2552
544 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
544
26 ก.พ. 2552
545 การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
582
24 ก.พ. 2552
546 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
04 ก.พ. 2552
547 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
546
30 ม.ค. 2552
548 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
598
18 ม.ค. 2552
549 ด้วยเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ มีความประสงค์รับโอน พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
612
18 ม.ค. 2552
550 โปรแกรมการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
23 ธ.ค. 2551
551 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
23 ธ.ค. 2551
552 ระเบียบการแข่งขันเรือเพรียว ประจำประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
15 ธ.ค. 2551
553 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
561
15 ธ.ค. 2551
554 งานแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอเชียใหญ่ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
01 ธ.ค. 2551
555 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีปี52 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
03 พ.ย. 2551
556 งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
03 พ.ย. 2551
557 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการปี52 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
03 พ.ย. 2551
558 งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
03 พ.ย. 2551
559 โครงการลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฏร ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
640
03 ต.ค. 2551
560 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
02 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28  |29|  |30|  |31