ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 ม.ค. 2565
22 ประกาศการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ม.ค. 2565
23 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ม.ค. 2565
24 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ธ.ค. 2564
25 รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ธ.ค. 2564
26 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
26 พ.ย. 2564
27 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565 – 2570) ที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 พ.ย. 2564
28 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 พ.ย. 2564
29 รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 พ.ย. 2564
30 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 พ.ย. 2564
31 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
02 พ.ย. 2564
32 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
28 ต.ค. 2564
33 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 ต.ค. 2564
34 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตาบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
20 ต.ค. 2564
35 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
19 ต.ค. 2564
36 รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ต.ค. 2564
37 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและะเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ต.ค. 2564
38 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2564
39 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2564
40 รายงานผลการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31