ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 เปิดรับสมัครเข้าประกวดนางนพมาศ และ กระทง งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
20 ต.ค. 2560
242 ประชาสัมพันธ์ สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
03 ต.ค. 2560
243 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
03 ต.ค. 2560
244 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
28 ก.ย. 2560
245 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
26 ก.ย. 2560
246 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
04 ก.ย. 2560
247 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
290
24 ส.ค. 2560
248 กรมส่งเสริมฯแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
16 ส.ค. 2560
249 กรมส่งเสริมฯแจ้งเกี่ยวกับ เรื่องคุณสมบัติตำแหน่งนักวิชาการศึกษาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
16 ส.ค. 2560
250 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
11 ส.ค. 2560
251 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
285
10 ส.ค. 2560
252 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
04 ส.ค. 2560
253 การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ดาวน์โหลดเอกสาร
294
01 ส.ค. 2560
254 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
25 ก.ค. 2560
255 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
04 ก.ค. 2560
256 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
01 มิ.ย. 2560
257 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
303
18 พ.ค. 2560
258 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
02 พ.ค. 2560
259 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างระจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
04 เม.ย. 2560
260 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
03 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31