ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
05 มิ.ย. 2561
222 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
04 พ.ค. 2561
223 สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
27 เม.ย. 2561
224 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
25 เม.ย. 2561
225 สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
20 เม.ย. 2561
226 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
03 เม.ย. 2561
227 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
27 มี.ค. 2561
228 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
05 มี.ค. 2561
229 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
13 ก.พ. 2561
230 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมกรคม 2561
307
05 ก.พ. 2561
231 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
27 ม.ค. 2561
232 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
09 ม.ค. 2561
233 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
03 ม.ค. 2561
234 ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษฅียื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ธ.ค. 2560
235 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
08 ธ.ค. 2560
236 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
04 ธ.ค. 2560
237 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
03 พ.ย. 2560
238 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
01 พ.ย. 2560
239 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
25 ต.ค. 2560
240 รายงานงบการเงิน งวดประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
20 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31