ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
30 ต.ค. 2561
202 สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
299
30 ต.ค. 2561
203 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
24 ต.ค. 2561
204 สรุปแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
22 ต.ค. 2561
205 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
22 ต.ค. 2561
206 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
22 ต.ค. 2561
207 ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
11 ต.ค. 2561
208 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
08 ต.ค. 2561
209 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
03 ต.ค. 2561
210 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
25 ก.ย. 2561
211 ประชาสัมพันธ์สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
21 ก.ย. 2561
212 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
19 ก.ย. 2561
213 รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะปี 2560 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
06 ก.ย. 2561
214 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
05 ก.ย. 2561
215 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
23 ส.ค. 2561
216 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
20 ส.ค. 2561
217 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
288
07 ส.ค. 2561
218 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
03 ส.ค. 2561
219 สรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
02 ส.ค. 2561
220 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
06 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31