ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
10 พ.ค. 2562
182 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
26 เม.ย. 2562
183 แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถ่ิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
296
26 เม.ย. 2562
184 แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถ่ิน)(ส่วนที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
26 เม.ย. 2562
185 แบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถ่ิน)(ส่วนที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
285
26 เม.ย. 2562
186 ประกาศกำหนดวันสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเฃียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
17 เม.ย. 2562
187 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
10 เม.ย. 2562
188 รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
303
11 มี.ค. 2562
189 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
07 มี.ค. 2562
190 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
27 ก.พ. 2562
191 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
18 ก.พ. 2562
192 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
08 ก.พ. 2562
193 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียรใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
28 ม.ค. 2562
194 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
10 ม.ค. 2562
195 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
03 ม.ค. 2562
196 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
05 ธ.ค. 2561
197 รับสมัคแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
03 ธ.ค. 2561
198 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
10 พ.ย. 2561
199 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
05 พ.ย. 2561
200 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
01 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31