ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตาบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ต.ค. 2564
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ก.ย. 2564
4 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรกรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ก.ย. 2564
5 เอกสารประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ส.ค. 2564
6 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 ส.ค. 2564
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 ก.ค. 2564
8 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 ก.ค. 2564
9 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ก.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55