ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสังฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ ,การมอบอำนาจ และการรักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 พ.ค. 2564
2 คำสังฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 พ.ค. 2564
3 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 พ.ค. 2564
4 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ลต(นศ) 0002/ว 116 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 พ.ค. 2564
5 ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันฯ(กสถ.) เรื่องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 เม.ย. 2564
6 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับต ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 เม.ย. 2564
7 แบบรายงานการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 เม.ย. 2564
8 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 เม.ย. 2564
9 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 มี.ค. 2564
10 รายงานการเปิดตู้แสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52